Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als je onze website en/of onze social media kanalen bezoekt en als we een (zakelijke) relatie met je hebben, willen krijgen of hebben gehad. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we jouw gegevens verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.

 

16 maart 2022

 

Inhoudsopgave

 1. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
 2. Welke gegevens verwerken we van jou?
 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we jouw gegevens?
 4. Hoelang bewaren we jouw gegevens?
 5. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
 6. Welke cookies gebruiken we?
 7. Wat zijn jouw rechten?
 8. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
 9. Of we geautomatiseerde besluiten nemen?
 10. Heb je vragen of klachten?

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Dat zijn wij:

elho B.V.

Atlasstraat 11

5047 RG

Tilburg

 

Telefoonnummer: +3113 515 7800

E-mail: info@elho.nl

 

KvK nummer: 16033834

BTW nummer: NL00330668B01

 

 1. Welke gegevens verwerken we van jou?

Afhankelijk van jouw relatie met ons en het doel waarvoor we je gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens:

 1. voor- en achternaam
 2. telefoonnummer
 3. e-mailadres
 4. wachtwoord
 5. land en voorkeurstaal
 6. leverings- en factureringsadres
 7. factureringsgeschiedenis
 8. accountgegevens
 9. locatiegegevens
 10. IP-adres
 11. gegevens over jouw activiteiten op onze website
 12. details van gesprekken die je met de klantenservice hebt gevoerd over jouw aankoop
 13. video opnamen van bezoek aan ons bedrijf of terrein

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we jouw gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het voeren van een financiële administratie
 2. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 3. het maken en onderhouden van jouw account
 4. het verzenden van nieuwsbrieven
 5. het verlenen van de juiste klantenservice
 6. het voeren van een sollicitanten (vacatures-kandidaten) administratie
 7. het voeren van een bezoekersregistratie
 8. het houden van cameratoezicht
 9. de monitoring van websitebezoek

 

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

 

 1. Hoelang bewaren we jouw gegevens?

In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

 

 1. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Wij delen jouw gegevens alleen met andere partijen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met je en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 1. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 2. het organiseren van (klant)evenementen
 3. het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 4. het voeren van een sollicitanten (vacatures-kandidaten) administratie
 5. het voeren van een bezoekersregistratie
 6. het houden van cameratoezicht
 7. de monitoring van websitebezoek
 8. het verbeteren van de dienstverlening
 9. het opsporen en voorkomen van fraude

 

 1. Welke cookies gebruiken we?

Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wil je meer weten over cookies die wij gebruiken? Lees dan hier ons cookiebeleid.

 1. Wat zijn jouw rechten?

Hier leggen we uit wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt, wat de bewaartermijnen zijn.

 1. Recht op rectificatie

Je kunt ons vragen jouw gegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een email aan ons te sturen.

 1. ‘Recht om vergeten te worden’

Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij jouw gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. We mogen echter niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

 1. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt in principe het recht om verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat jouw gegevens onjuist of onnodig zijn.

 1. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

 1. Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om jouw gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op  toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.

 1. Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, hebt je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van jouw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

 1. Recht van bezwaar

Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Na jouw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van jouw gegevens stoppen.

 1. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen met onze Privacy Manager, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien jij je klacht eerst bij ons indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om jouw probleem op te lossen.

 1. Beperkingen van jouw rechten

Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

 

De AVG verplicht elho om jouw identiteit vast te stellen, indien je een van deze rechten uit wil oefenen. Indien wij redenen hebben om te twijfelen aan de identiteit van de persoon die het verzoek indient, dan kunnen we jou om aanvullende informatie vragen, ter bevestiging van jouw identiteit. Dit doen we dus om jouw privacy te borgen. Indien elho jouw identiteit, ondanks de aanvullende informatie, niet kan vaststellen, dan kunnen wij je verzoek niet in behandeling nemen. 

 

 1. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Manager.

 

 1. Of we geautomatiseerde besluiten nemen?

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

 

 1. Heb je vragen of klachten?

Wij hebben een Privacy Manager aangesteld. Dat is niet een “functionaris voor gegevensbescherming”, zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Wel is dit iemand die erop toeziet dat jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de Privacy Manager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen. De contactgegevens van onze Privacy Manager zijn:

privacy@elho.nl

+3113 515 7856