Disclaimer

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden
We hebben met veel aandacht en zorg aan de nieuwe website gewerkt en we zijn dan ook erg trots op het resultaat. We hopen dat de inhoud en de afbeeldingen iedereen aanspreken, maar ook een bron van inspiratie zijn. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Inhoud
De inhoud van deze website is te goeder trouw opgenomen, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Elho geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van elho, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site, wordt voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Copyright (auteursrecht)/Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud van de website (inclusief teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen) rusten bij elho en de aan haar gelieerde bedrijven. Voor het gebruik van ander materiaal is steeds toestemming gevraagd aan de betreffende rechthebbende.

Iedereen mag deze website doorbladeren en fragmenten ervan reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf of te verspreiden onder derden, op twee voorwaarden. Het dient voor informatieve doeleinden te geschieden en de copyrightvermelding ‘© elho’ moet in al deze reproducties voorkomen. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie. Hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere websites aan deze website. Tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door elho. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend.

Inbreuk intellectuele eigendomsrechten
Bij constatering van inbreuk op een auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht door elho, verzoeken wij iedereen om elho hiervan op de hoogte te stellen. Elho zal hierna de nodige acties ondernemen om de inbreuk te (doen) herstellen.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op deze website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Met betrekking tot de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site
Elho behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze website te ontzeggen op de wijze en op het moment dat elho dat wenselijk en noodzakelijk acht.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die via deze site aan elho zijn verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met elho’s Privacy Statement. Elho adviseert iedereen die gebruikmaakt van deze website het Privacy Statement zorgvuldig door te lezen.

Neem contact met ons op
In geval van vragen of klachten met betrekking tot deze website kan contact worden opgenomen met:

ELHO
Atlasstraat 11
5047 RG Tilburg
Nederland
Tel. +31 (0)13 - 515 78 00
Fax +31 (0)13 - 515 78 77